Extra servicefönster

(Message in English will follow below)

Förutom det ordinarie servicefönstret 2022-03-15 har vi ett extrainsatt servicefönster 01:00 till 05:00 natt mellan 2022-03-13 och 2022-03-14. Vi fortsätter under detta servicefönster med vårt arbete för att öka kapaciteten, höja redundansen och förbereda för framtida tjänster. Ett fåtal kunder kommer att drabbas av kortare avbrott, de berörda kunderna har fått separat information.

Det finns en ökad risk för mindre störningar i nätverkstrafiken under servicefönstret för samtliga kunder men inga avbrott är planerade.

Eventuella frågor besvaras av Rikard Elofsson, 010-470 64 06, eller vår servicedesk.

In addition to the regular service window 2022-03-15, we have an extra service window 01:00 to 05:00 night between 2022-03-13 and 2022-03-14. We continue during this service window with our work to increase capacity, increase redundancy and prepare for future services. A few customers will be affected by shorter interruptions, the affected customers have received separate information.

There is an increased risk of minor disruptions to network traffic under the service window for all customers, but no interruptions are planned.

Any questions are answered by Rikard Elofsson, +46-10-470 64 06, or our service desk.